27
2017
09

URI 与URL区别

URL 统一资源定位符(网址,ftp,rtsp)

http://www.baidu.com


  • URI 统一资源标识符(范围更加广泛)

tel://110
content://
参考:软件相关基础知识

上一篇:Android eclipse工程的目录结构 下一篇:adb shell 常用命令